اگر به محیط اطراف خود نظری بیفکنیم خواهیم دید که در دنیایی زندگی می کنیم که به دنیای رسانه ها و وسایل دیجیتال تبدیل شده است. اگر تا دیروز جنگ کلاً  از طریق اسلحه، بمب و... بوده است امروز شاهد این هستیم که دولت ها (کشورها) علاوه بر جنگ سخت که هزینه ها و تلفات زیادی را برای آنها در بر دارد به فکر استفاده از قدرت نرم در عرصه های جنگ خود افتاده اند. انقلاب های مخملی، کودتا، تهاجم فرهنگی، تهاجم سایبری و .... از راههای معدود و قابل شمارشی هستند که برای جنگ نرم در نظر گرفته می شود. در جنگ نرمی که هدف آن، تغییر عقیده و کاشتن عقیده فرد مهاجم می باشد.در نظام جهانی اگر شما بتوانید فرهنگ کشوری را با فرهنگ خود همسان سازید در واقع توانسته اید که آن کشور را به سیطره خود در بیاورید.

امروز می بینید که دنیا شاهد تقابل دو رویکرد یا دو اعتقاد است  یکی دنیای اسلام و دیگری دنیای غرب. دنیای غرب برای به سیطره در آوردن کشورها از هر ابزاری که بتواند استفاده می کند. اگر امروز مسئله فرهنگ به مسئله ی مهمی مبدل شده است از این باب می باشد. شاید این سخن به حق باشد که:”زمانی که رسانه های جهان هر لحظه یک الگو وقهرمان دروغین برای جهان می تراشند خیانت است اگر شهدا خود را بعنوان قهرمان و الگو معرفی نکنیم”.

امروز مردم با حضور های خود در عرصه مختلف علمی و فرهنگی میدان های انقلاب به دنیا ثابت کرده اند که “ما می توانیم”.
و اجازه نخواهیم داد که آرمانهای
انقلاب ذره ای لگد مال شوند...