غرق فرشته حرم امام رضا

اوج بهشته حرم امام رضا
 زائرات اینجا... تو جنان دیده میشن
 مهمونات امشب... همه بخشیده میشن
 بزرگترا یادم دادن یه راه ساده
 راه ورود قلب تو باب الجواده
 میگیرم امشب یه برات کاظمین
 وعده عشاق حرم امام حسین