چه زخمها...

چه کودکان...

چه پدرها...

چه مادرها...

چه خانه ها...

"مقاومت" همچنان پایدار است.