اگر جهان امروز را بدون ماشین فرض کنید چه حالی بهتون دست میده؟

بدون تاکسی!بدون کارخونه! بدون غذای بسته بندی! و...

سخته مگه نه؟

پس شما هم با من هم عقیده هستید که زندگی ماشینی ما را در بند خود اسیر کرده و لحظه ای بدون آن کارها به درستی پیش نخواهد رفت. تا حالا به این توجه کرده اید که در دنیای امروز به جای اینکه شهرها افقی گسترش پیدا کنند، عمودی گسترش می یابند.

شاید آمریکا با این دهکده ای که در ذهن خود ساخته از لحاظ صنعت و توسعه خود را "کدخدا" بخواند ا

اما هیچ وقت این نکته را فراموش نکند که نیرویی هست که هشت سال در مقابل توسعه و صنعت مقابله کرد. یادمان نرود که ما بدون هیچ گونه امکاناتی توانستیم از سد دشمن عبور کرده و در خاک خودش او رابه عقب برانیم...

ملاک ها در دنیای امروز بر اساس توسعه بسته شده است که نشان می دهد نیروی معنوی در این میان ملاک خاصی به شمار نمی رود.

 بله، این است که  دنیای غرب با معنویت بیگانه است و به همین خاطر است که انواع "ئیسم" در آن رواج دارد. اما الگوی پیشرفت اسلامی که در سالهای اخیر پیگیری شده است سدی است در مقابل توسعه غربی...