راهی را رفتند.
از آن راه چه چیزی مانده است؟!
تنها یک مناسبت.
ما هستیم که به کل همه چیز را فراموش کرده ایم!
برادرها، خواهرها،ایمان ها و....
خدایا ما را از فراموشی مردان بی ادعا ، جبهه ها، مبارزه ها وعزم ها مصون بدار...